top of page

CO OČEKÁVAT OD PRVNÍ NÁVŠTĚVY V PORADNĚ?

 • První konzultace je vždy vedena formou rozhovoru (tzn. nelze si objednat hypnoterapii rovnou) a je věnována mapování životní historie a rodinných souvislostí klienta + dohodě o dalším postupu a harmonogramu;

 • Z první konzultace vyplyne, co je klientovým tématem k řešení, jak má řešení vypadat, dohodneme se, jakým způsobem chce klient na dosažení řešení pracovat a odhadneme, kolik času to asi zabere;

 • Dále se dohodneme na tom, jaké metody budeme pro společnou práci používat. 

 • Pokračující plánované konzultace (tj. ty další, následující po první) pak probíhají podle níže uvedené osnovy.

 

JAK PROBÍHÁ KONZULTACE?

Každá konzultace sestává z následujících kroků:

 

 • Konzultace probíhá v předem dohodnutém termínu (lze dohodnout přímo na konzultaci, nebo telefonicky či mailem);

 • Konzultace trvá vždy 60 minut, pokud není předem dohodnuto jinak (např. některé imaginace a hypnoterapie vyžadují delší čas);

 • Konzultace může být buď individuální (klient přichází sám), nebo párová (s partnerem-partnerkou);

 • Součástí času konzultace jsou i potřebné a související organizační záležitosti (např. dohoda o dalším termínu, nebo platba za konzultaci)

 • Pozdní příchod klienta znamená kratší čas pro jeho konzultaci (bez náhrady), cena zůstává stejná;

 • Diskuse o tom, co je na straně klienta nového a jak se mu daří + určení tématu konzultace;

 • Práce na tématu (pomocí dohodnuté metody-metod);

 • Ukončení práce na tématu a mapování posunu, kterého bylo dosaženo;

 • Reflexí resp. shrnutím konzultace a stanovením domácích úkolů, na kterých klient chce pracovat v mezičase;

 • Zaplacením ceny konzultace v hotovosti. 

 

PRAVIDLA PORADENSKÉ SPOLUPRÁCE

 1. Vše, co klient v průběhu konzultace sděluje, zůstává důvěrné. Tj. bez souhlasu klienta neposkytuji žádné informace jakékoli třetí straně.

 2. Párovou terapii lze kdykoli v průběhu zaměnit za individuální, pokud o to požádá kterýkoli z partnerů, nebo pokud to navrhne terapeut a klienti s tím souhlasí.

 3. Jako terapeut poskytuji klientovi pravdivé informace o mém vnímání jeho situace - bez ohledu na to, jak nepříjemné toto může být. Mám důvěru v to, že klient je nejlepším znalcem své situace a jakékoli "zjemňování nebo postupné dávkování" by bylo projevem neúcty k potenciálu klienta.

 4. Preferuji vlídný způsob zacházení s klienty vždy, když je to možné.

 5. Jako terapeut pouze navrhuji cesty, způsoby a možnosti, jak k životní situaci a tématu klienta přistupovat. Rozhodnutí o tom, co se bude dít, je vždy na straně klienta. Jen on sám ví, co je pro něj v danou chvíli přijatelné a uskutečnitelné.

 6. Klient a poradce jsou ve spolupráci partneři - mohou další pokračování spolupráce kdykoli změnit, nebo ukončit.

 7. Klient nese odpovědnost za svá rozhodnutí, ať už jsou doporučení poradce jakákoliv. Poradce nikdy není víc než klient. 

 8. Poradenství je supervidováno. 


 

Cena konzultace a platba


Cena jedné konzultace vedené jakoukoli metodou je 1.000 Kč za konzultaci v rozsahu 60 minut.

Platba se uskuteční vždy po skončení a v rámci konzultace. 

 

Změna termínu, zrušení domluvené schůzky
 

Změna termínu schůzky je možná po vzájemné domluvě klienta a terapeuta. Pokud se klient nedostaví na domluvenou konzultaci a má i nadále zájem v konzultacích pokračovat, musí hradit platbu, jako by setkání proběhlo. Z této nutnosti je klient vyvázán, pokud se omluví nejpozději jeden den před plánovanou konzultací.
 

bottom of page