top of page

SLOVANSKÉ MÝTY A LEGENDY / informace a zápisy z proběhlých setkání

ZÁPIS ZE SLOVANSKÉHO VEČERA 18.3.2022

Rodina, rod, národ

PŘEMYSL ORÁČ – KDO JSME, ODKUK POCHÁZÍME A KDE SE VZAL PŘEMYSL?


ÚVODNÍ POCHOPENÍ VRSTEV LEGEND A MÝTŮ

Ve starých mýtech se vyskytují tři úrovně postav (lze přirovnat ke třem „levelům“ hráčů v PC hrách):

  • Bohové zobrazovaní – na hoře – nahoře, mají moc tvořit osudy.

  • Hrdinové (např. Odysseus), jsou si vědomi svého osudu, ale i svobody volby. Aktivně přistupovali ke svému osudu, snažili se ho měnit činy, po nezdaru ho přijali, a se Záměrem v srdci ho naplňovali (u Odyssea návrat domů).

  • Dav - skupina „plebs“- nejsou si vědomi svobodné volby, pasivně prožívají osud. Nemají v legendách jména.

1. skupina plebejců odpovídá vibraci Duše BA – úroveň Hmoty.

2. skupina „hrdinů“ odpovídá vibraci Duše KA – úroveň Duše.

3. Nejvyšší III. skupina „Bohů“ – Tvůrců osudů odpovídá vibraci MER – úroveň DUCHA.


Pouze konáním se Osud ovlivnit nedá, dá se ovlivnit až od vibrace KA – kdy vznikne dostatečné Vědomí pro realizaci svobodné volby. V hmotě – vibrace BA vládne čas Chronos, od KA čas Kairos. Až teprve Hrdinům, kteří jdou svému osudu aktivně vstříc a samostatně volí svou cestu, se otevírá možnost být vědomým Tvůrcem Osudu.


Paralela s Čechami a Čechy


Češi mají ve znaku Lva (archetyp Krále) – jehož doplňkem je Šašek (archetyp Blázna). Vývoj našeho národa se tedy odehrává v polaritě Lev – Šašek. A tohoto šaška nyní žijeme – a dokončujeme. Šašek je ten, který ukazuje králi absurdnost jeho chování, neustále vytváří vtípky, aniž by se bál trestu. Vyvažuje svými špílci Královo ego. Jsme národ, o němž se tvrdí, že se Čech sice ohne, ale s velkou razancí se postaví zpět, a ještě uštědří ránu tomu, před kým se ohnul. Tento princip je dokonale ztvárněn dobrým vojákem Švejkem a je dobře popsán Německem z II. Světové války: Češi jsou smějící se bestie. Když je nám nejhůř, chováme se „jako dobří poddaní“ a přitom se panovníkovi různými způsoby velmi vynalézavě vysmíváme (archetyp Šaška jako obrana a způsob přežití).

Král odpovídá MER, Šašek KA.


Původ Slovanů, národ Slovanů


SLOVAN = znamená „znalec slova“ nebo „uctívač pravého slova“. V kontextu biblického „na počátku bylo slovo…“ se jistě jedná o zajímavou náhodu 😊


Teorie, odkud přišli Slované, se různí. Je s podivem, že ač Slovanský národ je velmi rozšířený od Východní Evropy a přes celé obrovské území Ruska, nikdo přesně neví odkud, Slované přišli.

Možná z bájné Panonie, která ležela i na území současného Maďarska , Srbska, Chorvatska, kromě jiných dalších států – ale vykopávky takovou zemi nikdy neobjevily.

Zároveň nejsou moc zmínky o tom kde se vzal Slovanský jazyk, tzv. ProtoSlovanština. My nevlastníme žádné historicky dostupné zdroje o naší minulosti. Maximálně můžeme čerpat z Aloise Jiráska, který vycházel z Kosmovy, Hájkovy a Dalimilovy kroniky a pak i z lidového vyprávění.

Zároveň pokud se dělají rozbory DNA, máme v krvi velké podíly znaků odpovídajících obyvatelům severských zemí, Keltům, Němcům a jsme si tedy geneticky více blízcí s těmito národy, než s ostatními „Slovany“, se kterými sdílíme podobný jazyk.


Praktická část – konstelace


Konstelace: RODINA – NÁROD - ROD


Položili jsme si otázku: Jak souvisí rodina, rod a národ. Kde a v čem vlastně pramení „národ“, co je jeho základem? Genetika? Příbuznost? Jazyk? A hledali jsme odpověď.


Vědomé ženy v rodu tvoří Rodostrom svými místy. Muž stojí u ženy, synové okolí ní a dcery stojí za jejími zády po levé ruce tak, aby viděly na svůj Rod a tvoří ratolest na rodostromu. Pokud je synova nevěsta méně vědomá než tchýně (matka rodu), syn zůstává na místě u matky ve své původní rodině a rodostromu. Až teprve, když nevěsta uzná, že matka muže je větší a skloní se v úctě, nabídne jí děti, výměnou za místo u velké matky v rodu, pak se může dětmi připojit. To, který rod pokračuje a napojuje na sebe další lidi/duše, je dáno silou vědomí matek.


Rod je energetické pole, které přitahuje k sobě pouze vědomé ženy/bytosti.

Na méně vědomé ženy (pod úrovní Kolibříka) Rod ani Národ vůbec nekouká. Národ si vybírá, kdo ho bude živit svou energií a komu poskytne sounáležitost – žena musí mít vědomí alespoň v Kolibříkovi. Pak projde Řízením Osudu, je připojena k Národu a ten jí vidí jako svou příslušnici.


Národ je energetické pole s vyšší vibrací než rod. Dívá 6 generací zpět a vyhodnocuje, kdo a co v tom rodu vykonal. Dle toho, jakou energii národ reprezentuje, hodnotí, zda příslušníci Rodu mají již tuto energii dostatečně integrovanou a rozvinutou. Např. Pro Grónský národ je důležité, aby žadatelé o členství vykazovali velkou pevnost a odolnost, pro Italský Národ je zase důležité otevřené srdce.


Národ je velká skupina lidí-duší, živených a vedených jednou z Astrologických energií, neboli jednou z energií horoskopu. Současná vládnoucí energie (Andromeda) je energií Slovanského národa.


Konstelace pro současnost Českého Národa v kontextu Slovanského Národa

Slovanský národ – vnímá pouze Čechy, Ukrajince a Maďary. Ostatní národy, které řadíme jazykově ke Slovanům, vůbec nevnímá. Poláci si řeší něco svého, Slováci se v něčem rýpou, Srbové, Chorvati … patří úplně k jinému Národu - souhvězdí (zdrojové energii). Češi, Ukrajinci a Maďaři stojí u Slovanského národa, který přijímá energii Andromedy. Tou krmí Čechy, Maďary a Ukrajince a řídí jejich vývoj a Národní osud. Dalším energetickým zdrojem Slovanského národa je souhvězdí Draka.

Andromeda zastupuje energii vibrace KA, Drak je vibrací MER. Jsme tedy nyní syceni jak v úrovni Duše, tak v úrovni jednotného Ducha.


Energie Andromedy živí Čechům 4.čakru (síť přes záda), energie souhvězdí Draka posílá energii Maďarům do nohou a „šroubuje“ je do Země, do základů Slovanského národa, spolupracuje na tom i energie Andromedy. Drak dále posílá energii na nohy Ukrajincům, dělá jim kolem kotníků osmičky. Češi pak živí Ukrajincům 4., 3., 2., 1. čakru. Ukrajinci potřebují udělat v sobě velký obrat, stejně jako jsme ho udělali my, když jsme byli několikrát zrazeni, obětováni, vyrabováni a museli se znovuzrodit do své síly (velmi zajímavá je paralela vývoje Čechů a Ukrajinců: Češi pod Rakouskouherským impériem, téměř ztráta jazyka, pak národní obrození a vzkříšení jazyka, kultury, kořenů a dějin, následně 1. světová válka a vznik samostatného státu, který si následně podrobili Němci a pak Rusové. Ukrajinci: Pod nadvládou Sovětského impéria, po rozpadu obnova jazyka a budování samostatného státu, nyní válka – a opět nikdo z okolí nechce otevřeně pomoci a tváří se, že se ho to netýká).


V celém dynamickém vývoji zároveň působí velké léčivé energie Kentaura (léčitel duše, nově připojená energie od 2021). Prognóza vývoje zobrazená konstelací: Čechům roste vědomí a zároveň zaštiťují procesy probíhající u Ukrajinců a Maďarů. Celý proces bude probíhat cca 100 let, než se jeho výsledky ukáží ve fyzické realitě naplno.


Slovanské mýty a legendy: Pověst o kněžně Libuši a Přemyslu Oráčovi (dle A. Jiráska)


Dostali jsme za úkol nejprve prozkoumat legendu o Přemyslu Oráčovi. Na úvod jsme si přečetli, jak došlo k tomu, že Libuše, která byla řádně potvrzenou vladařkou v Čechách předala vládu Přemyslovi.


Po spravedlivě prohraném soudním sporu se odsouzený vladyka pohrdavě vyjádřil o Libuši a její vládě před celým sněmem. Libuše se nikdo nezastal. Ta přítomným mužům po incidentu vyhověla a sdělila jim, že je žena, vládne jako žena, mírně a vlídně – a jestli toto nevyhovuje, že tedy nastoupí vláda mužská, tvrdá, která je bude stát daně, svobodu a další platby. Poté určila, že poselstvo vladyků má následovat jejího koně, který je dovede k Stadicům (kořen slova je stádo), kde oře Přemysl (orat Zemi se ve staré Češtině řeklo „rušit, rozrušovat“) se dvěma voly.


Konstelace:


Tato konstelace poskytla velmi vtipnou odpověď na to, proč Slovanský národ vidí Čechy, Ukrajince a Maďary (které nikdo za Slovany nepovažuje).

Do konstelace jsme postavily Kazi, Tetu, Libuši, Přemysla a dva voly a dále doplnili, co se ukázalo jako důležité.


Libuše, Kazi, Teta jsou duchovní bytosti, nemají fyzická těla. Fyzická Libuše existovala, žila v kraji mezi Lužickými a Jizerskými horami, u řeky Jizery. Duchovní Libuše promlouvala jejími ústy, Kazi, Teta jí dávaly moudrost. Byla si vědoma své Služby, věděla, že slouží vyššímu zájmu a nechala se vést. Vůbec se nechtěla stát kněžnou a odejít z hor do Prahy. Přemysl Oráč byl avarský kočovník, žijící někde na pláních Ukrajiny. Malý, snědý, hnědooký. V pověsti byl popisován, že oral se dvěma volky - jeden volek byla Síla a druhým byla Vytrvalost. Tyto vlastnosti byly jeho klíčovým dědictvím z mužské větve rodiny. Jeho matkou byla Helga, postava z ukrajinských bájí. Byla to silná, velmi vysoká a šlachovitá žena, svobodná a nezávislá bojovnice z oblasti Švédska - po všech stránkách převyšující Avary, kteří jí násilím přemohli a unesli jí ze Severských zemí.(Helga je součástí ukrajinských legend.) Helga jimi pohrdala, ale nemohla utéct a vrátit se ke svým – jako jednou poraženou by ji nepřijali zpět. Žila tedy s avarským kmenem, naučila je lépe lovit a o něco lépe bojovat. To, že porodila Přemysla, pro ni nemělo žádný význam – z jejího pohledu „byl stejně nicotný, jako jeho otec a celý kmen“.

Pro Přemysla byla vyslána Šárka, blanická rytířka, aby ho přivedla do Čech. Zde se s ním fyzická Libuše setkala a byla opravdu zděšena jeho podobou a nekultivovaností. Duchovní vůdkyně Čechů, které Přemysla jako vhodného „otce“ budoucích pokolení vybraly, jeho vlastnosti a fyzický vzhled upravily. Došlo ke zdůraznění vlivů z matčiny strany – velikost, plavé vlasy, modré oči. Přemysl i přes zásah duchovních bytostí nedosahoval příliš velkého Vědomí. Vědomí vypěstovat a Přemysla vést bylo úkolem fyzické Libuše. Přemysl dostal do vědomí implementován příkaz: budeš jí následovat a ve všem naslouchat!


Podle informací, které jsme obdržely, jsou tyto události staré zhruba 40.000 let – tzn. plán na růst Vědomí Slovanů a jejich „šlechtění“ pomocí vhodných kombinací vlastností rodů, je ještě starší. A my se nyní nacházíme v době, kdy se plán začíná realizovat.


Pokud Vás téma zajímá více, jukněte na níže uvedené zdrojové články. To, co tam najdete, je opravdu vtipné - vzhledem k výše popsaným konstelacím :-). Příjemné čtení přejeme!Něco o genetických výzkumech:


O původu Slovanů a Čechů:


ZÁPIS ZE SLOVANSKÉHO VEČERA 22.4.2022

Národní charakter, jeho struktura a vývoj

PRAOTEC ČECH, URČENÍ SLOVANŮ


Na úvod setkání jsme přečetli legendu o příchodu Praotce Čecha. Jednotlivé části legendy jsme konstelovali. A co se ukázalo?


Z původní "pravlasti" Slovanů vyrazilo na různé předem určené strany více "praotců", každý sledoval svůj směr a perimetr, aby se jejich území neprotínala. Každý věděl, kam má dojít a hledal "cílový bod". Nikdo z tzv. Praotců neměl fyzické tělo, všichni byli příslušníci vibrace MER, sloužící Andromedě - Perseané. Klíčem pro jejich úkol bylo URČENÍ, tj. energetický plán pro národy Slovanů, který byl spolu s nimi umístěn do sítě Země. Praotci Perseané vyrazili určenými směry (Čech a Lech zpočátku opravdu spolu, ale záhy se rozdělili) a po cestě vyhledali duše připravené ke Službě, se kterými se spojili a jejichž prostřednictvím vedli "svůj lid".


Pří příchodu do Čech již existoval fyzický vůdce "národa", jehož ústy promlouval Persean zodpovědný za vedení Čechů. Cílem osídlení nebyl Říp, ale s největší pravděpodobností Ještěd. Ukázalo se, že tato hora tvoří mohutný energetický pilíř, přičemž energie Jizerských hor spojuje energeticky Čechy s Poláky a vytváří podstatnou část energetického propojení celého Slovanského národa. Název národa "Čechové nebo Češi" byl zvolen na základě energetického tvaru, který vyslovení tohoto slova vytváří (název tvořila Libuše) a spojuje energii Medúzy (hláska č) s energií Persea (samohláska e) s energií středu Mléčné dráhy (hláska ch - málo přítomná v jiných jazycích a pro většinu národů zcela nevyslovitelná, náhodou...). Zároveň energie slova Čech spojuje národ s fyzickým místem, kde se nyní vedle Hrádku nad Nisou nachází tzv. Popova skála. Proč, jsme nezkoumali.


Uvedená konstelační zjištění docela odpovídají výše zmíněným odkazům, kde se uvádí, že Češi ovládli svá území nikoliv mečem, ale kulturou a jazykem a asimilovali původní obyvatelstvo, které přejalo i jejich jazyk (nikoli snadný), i víru a kulturní zvyky. tzn. podrobili si krajinu Duchem, nikoli silou.


Národní charakter, jeho struktura a vývoj


Po přestávce vedla výuku Teta (Duchovní bytost klanu Andromeda). Ukázala na lípě (našem národním symbolu) vývoj národního charakteru. Na začátku svého vystoupení odebrala Čechům jejich liknavost a nahradila jí pevností. Potom vysvětlila, že charakter národa roste z kořenů (ukazovala na lípě), tj. 1.čakry. Od momentu osídlení určeného území procházely Čechy soustavně různými "příkořími": nájezdníci a útočníci přicházeli a odcházeli, odnášeli s sebou majetky, ničili životy obyvatel a bylo nutné mnohokrát vybudovat vše znovu a znovu. Tyto lekce "ústrků" vedly k upevnění kořenů národa, k uvědomění toho, že mnozí zde byli a zase odešli, ale MY zůstáváme. Ať se bráníme, nebo bojujeme, nebo se poddáme - jsme tu stále. Se svým jazykem, kulturou, názorem i humorem, který nám umožnil přežít, nezlomit se a držet nadhled, tzn. nebrat nic tak vážně.


2.čakra tj. počátek kmene lípy, zodpovídá za to, co k sobě připoutáváme - z minulosti i budoucnosti. Zde jsme viděli, že energie druhé čakry kmene směrem k minulosti spadá prudce dolů do země a vede hluboko. Směrem k budoucnosti se rozevírá do šířky jako vějíř a zvedá se do výšky. K tomu Teta řekla, že z minulosti jsme si vzali jen to, co nás posílilo (vytvořilo hloubku spojení se Zemí) a zbytek nevláčíme (krátký ocas 2. čakry směrem dozadu). Nežijeme příliš minulými křivdami a hledíme si současnosti. K budoucnosti máme otevřená očekávání postavená na důvěře v to, že "nějak bylo a nějak bude". To je realistický optimismus. Teta dodala, že minulých 40tis let jsme věnovali právě posilování 1. a 2. čakry národního charakteru a vybudovali jsme i základ 3. čakry.


3. čakra zodpovídá za uskutečnění realistických záměrů v hmotném světě. Je zvládnutou lekcí energie Býka: jsem pánem své zahrady, vím, kolik toho dokážu vlastní pílí obhospodařit, jsem si vědom toho, co chci pěstovat a to pěstuji. Kolem mám plot, který mou zahradu vymezuje. A dovnitř pustím pouze ty, které chci. V současnosti dokončujeme téma 3. čakry a jsme připraveni otevřít srdce - tj. 4. čakru.


Teta nám dále osvětlila, že každý národ prožívá vývoj jako strom. Nejprve rozšiřuje kořeny, které se musí naučit chránit. To je nyní vývojovou fází Ukrajiny. Její obyvatelé jasně ukazují, že jsou ochotni položit svůj život za svou Zemi, tj. má krev ochrání kořeny mého rodu a národa. Dále strom z kořenů roste do výšky a buduje vědomí národa - kmen. V této fázi jsou nyní Čechové. Naším úkolem je vypěstovat národní sebe-vědomí. Dojít naplno k tomu, kým máme být - pro sebe i pro ostatní národy kolem. Tak jako v historii bylo úkolem Portugalců a Španělů poznat moře toto světlo poznání sdělit ostatním, nebo úkolem anglo-americké rasy přinést průmyslovou revoluci a technologický pokrok, je nyní na Češích, aby přinesli vědomí do Slovanského okruhu. A nové sebe-vědomí všem ostatním. Když má strom pevný kmen a z něj pnoucí větve, může naplno kvést a pak i plodit. Období růstu, rozvoje, rozšiřování a plodnosti končí sběrem plodů - sklizní. V této fázi vývoje je Maďarsko. Má pocit, že hlavní je jeho vlastní úroda a spokojenost a proto se nechce dělit a zaplést, aby o svou úrodu nepřišlo. Teta vysvětlila, že platí: co zaseješ, co sklidíš. Ale je třeba si uvědomit, že současná sklizeň je budoucí setbou. tzn. co Maďaři v současnosti sklízejí, ne nejen výsledek minulé péče, ale i zárodek budoucího osudu národa... Platí tedy i to: co sklízíš, to zároveň seješ... Maďarská sklizeň je zároveň hnojivem pro kořeny Ukrajinců a Čechů. Vše se děje v souladu s původním URČENÍM, které se pomalu začíná probouzet a jehož energetické působení brzy vyjde na povrch reality.


Budoucnost a její vytváření


Nejúžasnější z celé přednášky byla závěrečná část. Teta nám ukázala, jak sami vytváříme a deformujeme budoucnost. A poskytla návody na to, jak udržet vlastním uvědoměním budoucnost Zářivou a Čistou.


Když do společné budoucnosti všech promítáš své obavy, strachy a pochyby, kazíš tuto společnou energii a její záře šedne. Tzn. poškozuješ svým strachováním budoucnost všech - i svých dětí a vnoučat. Když však dokážeš své pochyby a strachy udržet u sebe, tj. mít postoj - já se o své sr....y nějak postarám s radostí, když se ostatní budou mít díky tomu lépe, deformuješ pouze svou vlastní budoucnost (nebo formuješ, dle toho, jak se sr.... zacházíš), ale společná budoucnost zůstává čistá.


Druhá možnost je hledět do budoucnosti s odvahou, odhodláním a důvěrou a jít k ní s tím, že jestliže ne dnešek, pak zítřek jistě bude mít návody na mé potíže a celkově budoucnost může být dobrá, protože nese Naději na vyřešení. Tento návod je již těžší a vyžaduje vyšší úroveň sebe-vědomí i praxe.


Nejtěžší návod je pro pokročilejší duše, které již mají na Zemi Službu. Ony mohou totiž aktivně utvářet budoucnost tím, že se cele odevzdají Službě většímu celku (vyššímu smyslu) a s radostí a otevřeností srdce ji naplňují. Tím plní čistou energií i společnou budoucnost celku. I malý počet velmi vědomých duší s plnou oddaností Službě může hodně změnit na podobě Budoucnosti. Celkově platí - čím vyšší je dosažená úroveň vědomí duše, tím větší vliv v dobrém i zlém má její vyzařování (postoj) směrem ke společné budoucnosti.


Teta potom vyzvala přítomné ženy k vědomé volbě toho, jakou budoucnost chtějí vytvořit pro sebe, své děti a vnuky. Podotkla, že již máme tu možnost ovlivnit to, co přijde a je na každé z nás, jak se dané příležitosti chopí. A vyjádřila ochotu vést každou ženu, která se rozhodne ze srdce pracovat na světlé budoucnosti pro svou rodinu, rod a národ.

Moc se tedy těšíme na příští setkání!

Comentários


bottom of page